Preise

Zimmerpreise

Winterpreise  

EZ ab 54 Euro

DZ ab 75 Euro

Triple ab 95 Euro

Family ab 130 Euro

 

  

Sommerpreise 

EZ ab 54 Euro

DZ ab 75 Euro

Triple ab 95 Euro

Family ab 120 Euro

 

 alle Preise variieren je Saison